Barn og unge

Tegn og signaler

Under halvparten av barna som blir utsatt for seksuelle overgrep, forteller det til noen i nær tidsmessig tilknytning til overgrepet. Det er viktig at de voksne som er rundt barn kan noe om de tegn og signaler barn kan vise når de blir eller har blitt utsatt for overgrep. Nedenfor vil du kunne lese om noen av disse. Det er viktig å være seg bevisst at en kan ha noen av disse tegnene eller signalene uten å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

De aller fleste signaler/reaksjoner kan handle om noe annet enn seksuelle overgrep. I forhold til å se etter tegn til seksuelle overgrep, er det viktig å se etter kombinasjoner av uttrykk. Signaler må utforskes nærmere.

Seksuelt misbrukte barn kan også være symptomfrie og ikke signalisere noe.

Er du ung og ikke ønsker å kontakte oss kan du lære mer på ung.no eller på seksuelltrakassering.no

Barns uttrykksformer

De forteller om overgrep med rene ord

De kommer med antydninger eller doble budskap

De uttrykker seg gjennom tegning, påfallende stiler, lek/atferd med seksuelt innhold, kroppsspråk

De endrer adferd og/eller sinnstilstand, viser tegn til mistrivsel

Når overgrepene har startet tidlig, kan barna ha hatt kontinuerlige problemer

Barns fysiske tegn og signaler

Små barn 0-2 år:

Angst under stell og bleieskift

Generelt engstelige, klamrende, sutrende og sinte

Skriketokter og/eller panikkanfall

Forstyrret søvnmønster

Generelle tegn på mistrivsel.

Barn 3-5 år:

Forteller med ord

Gi uttrykk for at det er noe som de ikke tør, kan eller vil snakke om

Smerter i mage og/eller hodet

Smerter og sårhet i underlivet(uten ytre tegn)

Problemer m vannlating/avføring etter at de har blitt renslige

Hyppige mareritt hvor barna blir paniske eller utilgjengelige for trøst

Fjerne og stirrende i perioder

Fortvilelse, angst og depresjon

Problemer med å spise(oralt; mat som likner)

Seksualisert atferd som er uvanlig hyppig.

Barn 6-12 år:

Symptomer som nevnt ovenfor kan vedvare oppover i aldersrekken. I tillegg kan barn fra 6 – årsalderen kunne uttrykk for følgene:

Psykisk vondt

Har ikke lyst til å leve, kan uttrykke at de har et vanskelig liv, eller truer med å ta livet sitt

Sterk skam - og skyldfølelse kan oppstå og bidra til at de isolerer seg fra andre barn

Lukket, avflatet og mimikkfattige, innadvendte og deprimerte

Aggressive, vanskelige og/eller hyperaktive

Lærevansker (fra milde konsentrasjonsvansker via språkvansker til å virke psykisk utviklingshemmet uten å være det)

De kan pendle mellom ulike typer ekstrem atferd, for eksempel fra å være småbarnslig og klamrende til å være sinte og anklagende

De kan bli uforutsigbare, høre stemmer, føle seg dirigert av fantasipersonligheter, ha lange perioder med fjernhet, leve ut to forskjellige identiteter. Dette kan være barn som dissosierer, dvs splitter opp sin verden for å overleve

Stikker seg bort, kanskje for å unngå stimuli som minner om overgrepssituasjonen

Kan la seg utnytte seksuelt

Forvirring i forhold til kjønnsrolle. Gutter som er misbrukt av menn, kan føle seg som jenter. Mange av disse vil skjule dette ved å være utagerende. Noen blir redde for homofile, skjeller ut folk de oppfatter som homofile, eller frykter at de selv er homofile. Andre kan begynne å oppsøke menn og utsette seg for nye overgrep. Enkelte jenter som blir misbrukt, vil ikke være jenter og prøver å bli som gutter. Andre vil prøve å bli hyperfeminine. Noen kler seg utfordrende og sminker seg for tidlig, ofte på en overdreven måte.

Hygieneproblemer (nekter å dusje, vil ikke dusje sammen m andre, ignorerer personlig hygiene, tvangsmenssig opptatt av å være ren).

Pubertet og ungdomsalder:

Tidlige seksuelle debuter, prostitusjon/promiskuøs atferd og rusmisbruk

Synkende skoleprestasjoner

Jenter vil kunne kle og oppføre seg utfordrende

Innblanding i kriminelle aktiviteter

Selvmordsfare blir mer uttalt i denne aldersgrupppen

Selvskading

Rømming hjemmefra- spesielt når overgrep foregår i hjemmet

Forgriper seg seksuelt på jevnaldrende eller yngre barn

Utvikler spiseforstyrrelser, fortrinnsvis bulimi

Dissosiasjonssymptomer som beskrevet for aldersgruppen 6-12 år kan bli tydeligere og mer utviklet

Angst- og tvangslidelser, depresjoner og psykoser.

Senvirkninger

Vi presenterer her noen eksempler på senvirkninger etter incest eller andre seksuelle overgrep. Det vil si at det ikke er slik at alle vil ha alle disse senvirkningene, og at noen vil kunne ha senvirkninger som ikke er nevnt.

Vi tar utgangspunkt i de seinvirkninger FMSO (2009) trekker frem som de mest sentrale:

 • Utrygghet
 • Manglende tillitt til mennesker
 • Liten tro på egen evne til å mestre og lavt selvbilde
 • Kroppslige problem, muskelspenninger, spesielt i mage, underliv og kjeve  
 • Energitap og dårlig immunforsvar
 • Selvskading og selvdestruktiv atferd
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykiske problemer og psykosomatiske tilstander
 • Vanskelig forhold til egen kropp, nærhet og seksualitet
 • Vanskelig å grensesette ved sinne og selvoppofrelse
 • Skam og skyldfølelse
 • Rastløshet og konsentrasjonsproblemer
 • Depresjon, angst og sosial angst
 • Følelse av å være annerledes
 • Identitetsforvirring og redsel for å bli gal
 • Isolasjon
 • Stort kontrollbehov
 • Problemer m opplevelse av egen kjønnsrolle
 • Hallusinasjoner
 • Søvnvansker og mareritt
 • Følelse av å være skitten, ekkel, ødelagt og/ eller pervers
 • Bagatellisering av overgrep
 • Ønske om å forsvinne og suicidalitet
 • Tendens til å bli offer på nytt
 • Utvikling av overgrepsatferd og en aggressiv, konfliktskapende væremåte
 • Dissosiative lidelser og hukommelsesproblemer
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)